E- usługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych w zakresie danych osób, które ukończyły szkolenie okresowe

Petycja w sprawie zmiany
przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w
zakresie zadań i kompetencji
Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego

Zgoda na wyniesienie akt
zbiorowych rejestracji stanu
cywilnego lub księgi stanu
cywilnego poza lokal urzędu
stanu cywilnego.

Wniosek
o zwrot nadpłaty

Zgłoszenie
utraty/zniszczenia/odnalezienia
dokumentu paszportowego

Weryfikacja
statusu sprawy

Wniosek o udostępnienie
akt sprawy

Wniosek o wydanie
zaświadczenia, na podstawie akt archiwalnych będących w posiadaniu wojewody, o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I stopnia i/lub poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia

Wniosek o wynajem sali
konferencyjnej

Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej

Wniosek o dofinansowanie zadań o dotację na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych

Wniosek o przyznanie dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku

Wniosek o przyznanie
statusu Centrum Integracji Społecznej

Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dokonanie weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji/decyzjom z poświadczeniem wydania zaświadczenia

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status