E- usługi Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków roślin i grzybów objętych ochroną

Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności polegające zakazom w stosunku do gatunków dziko występujących lub innych niż dziko występujących zwierząt polegających ochronie

Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności polegające zakazom określonym w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Wniosek w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia stanowiska dokumentacyjnego

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Wniosek o uzgodnienie aglomeracji w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia/powiększenia obszaru chronionego krajobrazu

Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczenia, likwidacji lub zmiany granicy obszaru chronionego krajobrazu

Wystąpienie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wniosek o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status