Projekt

EZD II e-usługi

Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych

Nowa administracja

Chcemy, by Urząd był bli­sko Mieszkańców. Temu służą działania,  które zostały zrealizowane w ra­mach projektu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczy­nili się do sfinalizowania projektu „Rozbudowa systemu udostępniania e­-usług publicznych w admi­ nistracji publicznej w Mało­polsce. Poprzez tego typu projekty. jak i codzienne działania dokonuje się budowa nowej administra­cji. Małopolski Urząd Woje wódzki w Krakowie stawia sobie wysoko poprzeczkę, dlatego pracujemy dalej i wdrażamy kolejne roz wiązania – wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Urząd bliżej Mieszkańców

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakłada podniesienie standardów instytucji administracji publicznej w województwie małopolskim.

Rewolucja EZD

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją umożliwia urzędnikom sprawne i szybkie wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz tworzenia i gromadzenia dokumentacji elektronicznej.

80 e-usług publicznych

W urzędzie wojewódzkim jak i w 7 jednostkach uczestniczących w projekcie uruchomiło 80 e-usług dostępnych na platformie ePUAP.

Jednostki uczestniczące

W II etapie projektu uczestniczyło 8 jednostek które w sumie uruchomiły 80 e-usług na platformie ePUAP.

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status