E- usługi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Odwołanie/zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji.postanowienia wydanego w pierwszej instancji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Ponaglenie związane z niezałatwieniem sprawy w terminie lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o sprostowanie błędów i omyłek w decyzji/postanowieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego działającego jako organ I instancji

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o uchylenie
lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia

Wniosek o zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji/postanowienia

Zgłoszenie stanowiska strony w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o uzupełnienie decyzji/postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wniosek o wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji/postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję lub postanowienie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status